Saint Patrick School Mission Statement
Inspired by the Vincentian spirit, Saint Patrick Catholic School provides a strong academic, spiritual and moral foundation in a safe and nurturing environment within a community that celebrates its diversity.

In partnership with our families, we are transforming students into life-long learners, inspiring service to others and forming compassionate and effective
leaders.

Escuela de San Patricio Declaración de su Objetivo Fundamental
Inspirada por el espíritu vicentino, la escuela católica de San Patricio ofrece una fuerte base académica, espiritual, y moral en un ambiente seguro, de amor y buen cuidado dentro de una comunidad que celebra su diversidad. 

En colaboración con nuestras familias, estamos transformando a nuestros estudiantes en individuos que continúan aprendiendo a lo largo de su vida, inspirando el servicio a los demás, y formando líderes compasivos y eficaces.

Trường St Patrick Sứ mạng của trường
Hướng dẩn bởi Tinh thần Vinh Sơn Trường Công Giáo St Patrick cung cấp một nền tảng học vấn, tâm linh, và đạo đức trong một môi trường giáo dục và an toàn ở trong một cộng đồng mà sự đa văn hóa được đón mừng.

Hợp tác với gia đình của các học sinh, chúng tôi đang biến đổi học sinh thành nhửng người có thói quen học hỏi suốt đời, nghỉ đến việc giúp đở người khác và hình thành nhửng nhà lãnh đạo có tấm lòng và năng lực.